1      Identifikační údaje

1.1    Název ŠVP

NÁZEV ŠVP: Tvořivá škola 2021/2022
VIZE ŠKOLY: Naše škola je místo, kam chodí všichni rádi, protože je zde přátelská atmosféra. Škola je otevřená novým myšlenkám, podporuje všechny žáky i učitele v jejich pokroku a respektuje jejich individualitu.

 

1.2    Údaje o škole

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín
ADRESA ŠKOLY: Žitomířská 885, Český Brod, 28201
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Jiří Slavík
KONTAKT: e-mail: reditel@zszitomirska.info, web: http://www.zszitomirska.info
IČ: 46383506
RED-IZO: 600045609
KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP: Mgr. Renáta Burešová

 

1.3    Zřizovatel

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Město Český Brod
ADRESA ZŘIZOVATELE: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
KONTAKTY:

Město Český Brod
náměstí Husovo 70
282 01, Český Brod
IČ: 00235334,  DIČ: CZ00235334,
Bankovní spojení:  9294910237/0100

Telefon: 321 612 111
Fax: 321 612 201
E-mail: cesbrod@cesbrod.cz
E-podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

Datová schránka: jgqbsve

 

1.4    Platnost dokumentu

PLATNOST OD: 1. 9. 2021
VERZE SVP: 7
ČÍSLO JEDNACÍ: 1ZS/481/2021
DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 31. 8. 2021
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 31. 8. 2021
................................................                                             .................................................
            ředitel školy                                                                                  Razítko školy
      Mgr. Jiří Slavík

 

2      Charakteristika školy

2.1    Úplnost a velikost školy

Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velmi velké školy.

 

2.2    Umístění školy

Škola je umístěna na okraji města nebo obce.

 

2.3    Charakteristika žáků

Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou, vlakem. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních příslušníků.

S integrovanými žáky škola pracuje dle platných doporučení ŠPZ, využíváme několik asistentů pedagoga.

 

2.4    Podmínky školy

Jedná se o úplnou školu, která má k dispozici školní družinu a školní klub. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování. Žáci se stravují ve dvou jídelnách, jedna se nachází v samostatné budově v areálu školy, druhá leží úplně mimo areál školy.
Vyučování probíhá v českém jazyce.
Počet školních budov je 5 neprovázaných, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov, pěstitelský pozemek, sportovní hřiště, zahrada/park. Bezbarierový přístup je zajištěn částečně, jen v některých budovách. V ostatních budovách je bezbariérovost řešena nájezdovou rampou a schodolezem. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, školní dvůr, hřiště a v hlavní budově je herna. Žákům jsou k dispozici šatny nebo šatnové skříňky.
Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: cizí jazyky, fyzika, hudební výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělocvična, výtvarná výchova. Dále škola poskytuje žákům bezdrátové připojení v celé škole.
Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, chemie, tělesná výchova, výtvarná výchova.

V následujících oblastech škola spolupracuje s externími specialisty:
protidrogová prevence
sexuální výchova
zdravověda

 

2.5    Vlastní hodnocení školy

2.5.1      Oblasti autoevaluace

Během autoevaluace se zaměřujeme zejména na tyto oblasti: podmínky ke vzdělávání, jeho průběh, na možnosti podpory pro žáky, spolupráci s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání a na výsledky vzdělávání. Trvale zjišťujeme dopad výuky na každého žáka. Dále jsou zjišťovány tyto oblasti: řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň výsledků práce školy, zapojení do projektů atd.

 

2.5.2      Cíle a kritéria autoevaluace

Podmínky ke vzdělání:
obsah a průběh vzdělávání - mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče),
obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,
obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály,
podmínky ke vzdělávání materiální,
podmínky ke vzdělávání personální,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační řízení školy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické řízení školy,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - úspěšnost absolventů

 

2.5.3      Nástroje autoevaluace

K autoevaluaci používáme tyto nástroje: analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti, hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), vzájemné hospitace pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí, zpětná vazba absolventů.

 

2.5.4      Časové rozvržení autoevaluačních činností

Stěžejní autoevaluační činnosti jsou prováděné dle plánu jedenkrát za dva roky, některé z dalších uváděných činností jsou prováděny nepravidelně dle potřeb a možností školy tak, aby bylo možné pružně reagovat na aktuální potřeby a situace.

 

2.6    Spolupráce s dalšími institucemi

Škola spolupracuje s institucemi:

 

2.7    Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery

Škola pořádá nebo spolupořádá následující akce:

 

2.8    Charakteristika pedagogického sboru

Na škole působí okolo 70 pedagogických zaměstnanců, včetně ředitele školy a jeho zástupkyň. Kvalifikovanost učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %.

 

2.9    Dlouhodobé projekty

Naše škola se zapojuje do krátkodobých i dlouhodobých projektů dle aktuální nabídky a také dle potřeb školy. Snažíme se o maximální využití nabídek ze strany dalších organizací. Preferujeme projekty zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí žáků, ale také na profesní růst učitelů. Dlouhodobě se snažíme vést žáky k trvale udržitelnému rozvoji.

 

3      Charakteristika ŠVP

3.1    Zaměření školy

Zaměření školy je všeobecné.

 

3.2    Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

Kompetence k učení – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení

Rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka. Hlavními strategiemi jsou kooperativní učení, individuální přístup,  práce s chybou a rozvoj sebehodnocení žáků. Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. U žáků je podněcována tvořivost. Zúčastňují se různých soutěží a olympiád.

Kompetence k řešení problémů

Kompetence k řešení problémů – podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

Rozvíjíme zejména učením v souvislostech, to znamená, že neučíme izolovaná data jednotlivých oborů, ale u dětí vytváříme ucelený obraz světa. Žákům jsou předkládány takové úkoly jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti.Tyto kompetence rozvíjíme také využíváním co největšího množství zdrojů informací – prací s knihou, internetem, praktickými pokusy, vlastním výzkumem žáků. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy. Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky (divadlo, soutěže, akce ve ŠD).

Kompetence komunikativní

Kompetence komunikativní – vést žáky k všestranné a účinné komunikaci

Rozvíjíme vytvářením dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování, při zpracování školních projektů z nejrůznějších oblastí a jejich výstupů. Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Podporujeme komunikaci s jinými školami. Rozvíjíme používání základních znalostí při komunikaci v cizím jazyce a pomocí PC.

Kompetence sociální a personální

Kompetence sociální a personální – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých

Budujeme formami sociálního učení. Snažíme se děti zapojit do organizace činnosti školy (třídní samosprávy). V rámci skupinového vyučování žáci přejímají různé role. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce.

Kompetence občanské

Kompetence občanské – připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti

Rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznávání a seznamování žáků s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Při ozdravných pobytech v přírodě a v zahraničí se žáci chovají jako zodpovědné osoby. Umí se omluvit, uznat a napravit chybu. Uplatňují svá práva, ale znají i své povinnosti.

Kompetence pracovní

Kompetence pracovní – pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci

U žáků rozvíjíme opět formou projektové činnosti, skupinové a individuální práce. Důležitou cestou k uvědomění si důležitosti pracovních postupů a dovednosti používat pracovní nástroje je hodnocení a sebehodnocení všech činností, které žáci provádějí. Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Výuku doplňujeme o praktické exkurze. Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci.

Kompetence digitální

Kompetence digitální – připravit žáky na vstup do světa moderních digitálních technologiíPravidelně se snažíme obměňovat techniku, dbáme na další vzdělávání učitelů v oblasti IT. Digitální technologie chápeme jako nezbytnou součást moderní výuky. U žáků podporujeme a rozvíjíme zájem o nové technologie, vedeme je k samostatnosti a kreativitě v této oblasti a zároveň dbáme na bezpečnost a prevenci kyberšikany. Připravujeme žáky na to, že moderní digitální technologie jsou nezbytnou součástí běžného života a vzhledem k postupné digitalizaci státní sféry se bez nich neobejdou. Zaměřujeme se zejména na tyto oblasti:

 • vedeme žáky k ovládání běžně používaných zařízení a aplikací 
 • vedeme žáky k samostatnému rozhodování, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
 • učíme žáky získávat, vyhledávat, kriticky posuzovat informace a digitální obsah
 • vedeme žáky k využívání digitálních technologií k usnadnění práce
 • učíme žáky vnímat rizika využívání digitálních technologií
 • vedeme žáky k vnímání negativních dopadů nadměrného užívání digitálních technologií na tělesné a duševní zdraví i na zdraví ostatních
 • vedeme žáky k etickému chování v digitálním prostředí

 

3.3    Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:

Plán pedagogické podpory (dále jen PLPP) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu ve spolupráci s výchovným poradcem a speciálním pedagogem, popř. metodikem prevence. PLPP má písemnou podobu. Při tvorbě spolupracují jednotliví vyučující s cílem stanovit vhodné metody podpory žáka (metody práce v hodině, způsoby kontroly osvojení učiva, spolupráce s rodinou atd.). Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a koordinuje jeho tvorbu a vyhodnocení.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:

Individuální vzdělávací plán (dále jen IVP) pro žáky s SVP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu ve spolupráci s výchovným poradcem a speciálním pedagogem, popř. školním psychologem a metodikem prevence. Na tvorbě IVP se podílejí i ostatní vyučující pro vytvoření optimální formy podpory žáka a její realizace. Výchovný poradce stanoví formu a termín vyhodnocení. IVP má písemnou podobu. Výchovný poradce zajistí podpis všech dokumentů (informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, IVP) a předá je řediteli školy, který zajistí jejich záznam do školní matriky.


Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Škola spolupracuje s příslušnými  pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry, popřípadě se středisky výchovné péče nebo orgány sociálně-právní ochrany dětí.


Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
 

Školní poradenské pracoviště tvoří výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog a metodik prevence. Koordinují péči o žáky s SVP, metodickou podporou ostatních pedagogů školy v oblasti péče o tyto žáky a poskytují konzultace rodičům těchto žáků. Činnost školního poradenského zařízení koordinuje výchovný poradce.


Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:
V oblasti organizace výuky:
Střídání forem a činností během výuky, krátký odpočinek při úpadku pozornosti.
V oblasti metod výuky:
Respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků, poskytování zpětné vazby, ověření pochopení zadaného úkolu, důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu, respektování individuálního pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů.
V oblasti úpravy obsahu vzdělávání:
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV.
V oblasti hodnocení:
Individuálně dle IVP.
Přehled předmětů speciálně pedagogické péče:
Nácvik sociální komunikace, rozvoj grafomotorických dovedností, rozumění mluvené i psané řeči a její produkci, rozvíjení sluchového vnímání, prostorová orientace, rozvoj vizuálně percepčních dovedností - vedené jako nepovinný předmět Speciálně pedagogická péče.

 

3.4    Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:

PLPP pro žáky mimořádně nadané sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétních vyučovacích předmětů, ve kterých žák projevuje mimořádné nadání, dále ve spolupráci s výchovným poradcem a speciálním pedagogem. PLPP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu. Při tvorbě spolupracují o istatní vyučující s cálem stanovit vhodné metody podpory žáka. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a koordinuje jeho tvorbu a vyhodnocení. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:

IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých žák projevuje mimořádné nadání, dále s ostatními vyučujícími, výchovným poradcem a školským poradenským zařízením a rodiči nadaného žáka. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu, vychází z § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Výchovný poradce zajistí podpis všech dokumentů (informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, IVP) a předá je řediteli školy, který zajistí jejich záznam do školní matriky.


Pravidla pro zapojení dalších subjektů:
 

Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou při vzdělávání žáků mimořádně nadaných. 


Zodpovědné osoby a jejich role:
 

Školní poradenské pracoviště tvoří výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog a metodik prevence. Činnost je koordinována výchovným poradcem. Péči o mimořádně nadané žáky vede školní psycholog, speciální pedagog a výchovný poradce.


Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků:
Předčasný nástup dítěte ke školní docházce je umožněn na základě doporučení poradenského zařízení.
Úprava vzdělávacího obsahu a jeho obohacování - zrychlení tempa při předávání nových informací, větší šířka a hloubka probíraných témat.
Příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol - individuální přístup ke konkrétním vzdělávacím potřebám každého nadaného žáka.
Nabídka volitelných předmětů - na druhém stupni škola nabízí možnost zvolit volitelný předmět z aktuální nabídky.

 

3.5    Začlenění průřezových témat

Průřezové téma/Tematický okruh

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Čj

 

 

 

 

Aj

 

 

 

Sebepoznání a sebepojetí

 

Čj

 

 

 

 

 

 

Seberegulace a sebeorganizace

 

Čj

 

 

 

 

 

 

Psychohygiena

 

 

Čj

 

 

 

VZ

 

 

Kreativita

 

 

 

 

Vv

Vv

 

 

 

Poznávání lidí

Pr

 

 

 

 

VZ

 

 

 

Mezilidské vztahy

Pr

 

 

 

 

VZ

 

 

 

Komunikace

 

 

Čj

 

 

 

 

Čj

 

Kooperace a kompetice

 

 

 

 

Tv

 

 

Tv

 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

 

 

 

Čj

 

 

 

M

 

Hodnoty, postoje, praktická etika

 

 

 

 

Čj

VZ

 

 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

Pr

 

 

 

 

 

 

VO

 

Občan, občanská společnost a stát

 

Pr

 

 

 

 

VO

 

 

Formy participace občanů v politickém životě

 

 

 

Vla

 

 

VO

 

 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

 

 

 

 

Vla

 

 

 

VO

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

 

 

 

 

TEK

 

 

TEK

 

Objevujeme Evropu a svět

 

 

 

 

TEK

 

 

TEK

 

Jsme Evropané

 

 

 

 

TEK

 

 

TEK

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

 

Pr

 

 

 

VO

 

 

 

Lidské vztahy

Pr

 

 

 

 

VO

 

 

 

Etnický původ

 

 

Pr

 

 

Z

 

 

 

Multikulturalita

 

 

 

Vla

 

Z

 

 

 

Princip sociálního smíru a solidarity

 

 

 

 

Vla

 

 

Pp

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

 

 

 

Pří

 

 

Pp

 

 

Základní podmínky života

 

 

Pr

 

 

 

Ch

 

 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

 

 

 

 

Pří

 

 

 

Ch

Vztah člověka k prostředí

 

Pr

 

 

 

VO

 

 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

 

 

Čj

 

 

 

 

 

Čj

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

 

 

 

Čj

 

 

 

 

Čj

Stavba mediálních sdělení

 

 

 

Čj

 

 

 

 

Infp

Vnímání autora mediálních sdělení

 

 

 

 

Čj

 

 

 

Čj

Fungování a vliv médií ve společnosti

 

 

 

 

Čj

 

 

 

Čj

Tvorba mediálního sdělení

 

 

 

 

Infp

 

 

 

Infp

Práce v realizačním týmu

 

 

 

 

Infp

 

 

 

Infp

   

3.5.1.1        Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka

Název předmětu

Aj

Anglický jazyk

Ch

Chemie

Čj

Český jazyk a literatura

Infp

Informatika

M

Matematika

Praktické činnosti

Pp

Přírodopis

Pr

Prvouka

Pří

Přírodověda

TEK

Týden evropské kultury

Tv

Tělesná výchova

Vla

Vlastivěda

VO

Výchova k občanství

Vv

Výtvarná výchova

VZ

Výchova ke zdraví

Z

Zeměpis

 
 

4      Učební plán

4.1    Celkové dotace - přehled

Vzdělávací oblast

Předmět

1. stupeň

Dotace
1. stupeň

2. stupeň

Dotace
2. stupeň

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Jazyk a jazyková komunikace

Anglický jazyk

 

0+2

3

3

3

9+2

3

3

3

3+1

12+1

Český jazyk a literatura

7+2

7+2

7+2

6+1

6+1

33+8

4+1

4

4+1

3+1

15+3

Druhý cizí jazyk

 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

6

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4

4+1

4+1

4+1

20+3

4

4+1

3+1

4+1

15+3

Informatika

Informatika

 

 

 

1

1

2

1

 

 

1

2

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

2+1

 

 

6+1

 

 

 

 

 

Přírodověda

 

 

 

1

1+1

2+1

 

 

 

 

 

Vlastivěda

 

 

 

2

1+1

3+1

 

 

 

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

 

 

 

 

 

 

1+1

2

2

2

7+1

Výchova k občanství

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

Člověk a příroda

Fyzika

 

 

 

 

 

 

1

1

2

1+1

5+1

Chemie

 

 

 

 

 

 

 

0+1

2

2

4+1

Přírodopis

 

 

 

 

 

 

2

2

1+1

1

6+1

Zeměpis

 

 

 

 

 

 

2

1

2

1+1

6+1

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

1

1

1

0+1

3+1

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

2

2

1

1

6

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

8

Výchova ke zdraví

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

1

1

1

1

1

5

0+1

1

1

1

3+1

Nepovinné předměty

Speciálně pedagogická péče

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

 

Volitelné předměty

 • Dramatická výchova
 • Konverzace v německém jazyce
 • Přírodovědná praktika
 • Výtvarné techniky
 • Čtenářská gramotnost
 • Domácnost
 • Zdravotní TV
 • Sportovní výchova
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Informatika a multimédia
 • Dějepisný seminář
 • Základy společenských věd

 

 

 

 

 

 

0+1

0+1

0+1

0+1

0+4

Celkem hodin

20

22

25

25

26

102+16

29

30

31

32

104+18

 

4.1.1      Poznámky k učebnímu plánu

Anglický jazyk

Anglický jazyk je zaveden již od 2. ročníku (2 hodiny z disponibilní časové dotace).

 

Český jazyk a literatura

V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. ročníku je členěn na tyto oblasti:

 • komunikační a slohová výchova
 • jazyková výchova
 • literární výchova

 

Matematika

Ve většině ročníků je předmět matematika posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace, v některých třídách prvního stupně se některé hodiny matematiky dle potřeby půlí. 

 

Tělesná výchova

Škola realizuje plavecký výcvik v rozsahu 40 hodin (dle potřeb školy a nabídky plaveckého bazénu) v průběhu 1. stupně a nabízí lyžařský výcvik v průběhu 2. stupně.

 

Německý jazyk

Žáci mají možnost vybrat si z nabídky volitelných předmětů také předmět Konverzace v německém jazyce (1 hodina týdně).

 

Výtvarné techniky

V učivu a očekávaných výstupech je zahrnuta část výtvarná a keramická. Dle možností a potřeb školy je možné realizovat v předmětu pouze jednu z těchto oblastí. V průběhu roku jsou možné drobné úpravy osnov z důvodu dostupnosti některých materiálů a vybavení.

 

Zdravotní TV

Škola tento volitelný předmět zařazuje dle aktuálních potřeb s přihlédnutím k individuálním potřebám žáků.
Žáci cvičí cviky s přihlédnutím k jejich zdravotnímu oslabení a aktuálnímu zdravotnímu stavu. Přístup k jednotlivým žákům je vždy individuální.

 

Speciálně pedagogická péče

Předmět je zařazován vždy s ohledem na platná doporučení poradenských zařízení a na individuální potřeby konkrétních žáků. Dle potřeb může být realizován individuálně nebo skupinově.

 

Škola v přírodě

Ve čtvrtém ročníku škola nabízí možnost zúčastnit se ŠKOLY V PŘÍRODĚ, průběh a realizace závisí na individuálních potřebách školy.

 

Pravidla pro zařazování a přeřazování žáků do jednotlivých tříd a skupin

 1. Ředitel školy rozhodne o zařazení, případně přeřazení žáka do třídy, či skupiny s přihlédnutím k následujícím skutečnostem:

    2. V souladu se školním vzdělávacím programem lze na výuku některých předmětů dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat                třídy.

    3. Škola může vyučovat volitelný předmět nebo nepovinný předmět, pokud se k němu přihlásí alespoň 7 žáků ve školním roce.

    4. Počet skupin a počet žáků ve skupině se určí zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na               jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.

    5. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.

Zařazování žáků a docházka do školní družiny

O zařazování žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Do školní družiny jsou přednostně zařazováni žáci 1. - 3. ročníku 1. stupně. V odůvodněných případech může být do ŠD zařazen i žák z vyšších ročníků. Při zařazování do ŠD mají přednost žáci:

Přestup, či převedení žáka ZŠ do jiného vzdělávacího programu

1) Přestup žáka ZŠ do jiné ZŠ:

2) Převedení žáka do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením nebo do vzdělávacího programu základní školy speciální

Ředitel školy může toto uskutečnit na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení pouze s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce. Ředitel školy je povinen informovat zákonného zástupce žáka o rozdílech ve vzdělávacích programech a o organizačních změnách, které ve spojení s převodem do jiného vzdělávacího programu mohou nastat.

Při přestupu nebo převedení žáka podle odstavců 1) a 2) vytvoří základní škola, do níž žák přestoupil nebo byl převeden podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišných vzdělávacích programů.

 

 


 

5      Učební osnovy

5.1    Anglický jazyk

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

2

3

3

3

3

3

3

4

24

 

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

 

 

Název předmětu

Anglický jazyk

Oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Charakteristika předmětu

Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk je zpracován pro jednotlivé ročníky dle školního vzdělávacího programu (ŠVP). Při uplatňování jednotlivých forem výuky musíme vždy respektovat věkové zvláštnosti, možnosti a potřeby žáka, uplatňujeme individuální přístup k žákovi.
Cílem je probuzení zájmu o studium cizího jazyka, osvojení zvukové podoby cizího jazyka, vztah zvukové a grafické stránky, seznámení se s typickými jevy života a společnosti příslušné země, zvládnutí minima gramatických jevů a základní slovní zásoby.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Formy práce jsou založeny na pozorování, poslechu, imitaci a hře, krátkodobých projektech dle učebních témat, rozvoji řečových a grafických dovedností, čtení. Vedeme žáky k uvědomování si odlišností struktur rodného a cizího jazyka, rozvíjíme samostatnost a uvědomělost při studiu AJ. Na 1. stupni uplatňujeme rozšířené formy práce: poslech s porozuměním, správné reakce v dialozích, podporujeme vlastní názory žáka a klademe důraz na samostatnou práci.
Hodinová dotace: 2. ročník - 2 hodiny týdně z disponibilní časové dotace, 3. - 8. ročník - 3 hodiny týdně, 9. ročník - 4 hodiny týdně (jedna hodina je z disponibilní časové dotace).
Výuka jazyka se zpravidla realizuje dělením na skupiny.
Mezipředmětové vztahy:
Čj - gramatická terminologie a gramatické jevy, krátkodobé slohové útvary a recitace
Vv - vytváření obrázkových slovníčků, ilustrace k tématům, příprava názorných pomůcek na Aj ve Vv
Hv - písničky, zpěv, poslech, doprovod na hudební nástroj
Pr - základy reálií a politického systému, základní historická data, podnebí, počasí
M - číslovky, základní matematické úkony, měna
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova

Integrace předmětů

 • Cizí jazyk

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence k učení:

Během výuky volíme vhodné výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí. Podporujeme žáky v jejich rozvoji, volíme individuální přístup. Zajišťujeme, aby se žáci vzdělávali v bezpečném prostředí. Podporujeme efektivní získávání poznatků z různých zdrojů. Snažíme se o pochopení slovní zásoby ve vztazích. Motivujeme žáky k aktivní účasti na projektové výuce. Volíme vhodné zadání úloh tak, aby žák zvládl zdánlivě neřešitelné problémy. Snažíme se o pochopení fonetiky a systému gramatiky. Vedeme žáky k využívání a aplikaci internacionalismů.

Kompetence k řešení problémů:

Během výuky volíme vhodné výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí. Podporujeme žáky v jejich rozvoji, volíme individuální přístup. Zajišťujeme, aby se žáci vzdělávali v bezpečném prostředí. Učíme žáky orientovat se v cizím prostředí. Volíme témata tak, aby se dokázal zeptat na známé věci. Procvičujeme otázky a odpovědi. Podporujeme mluvení se správnou fonetikou a bez gramatických chyb. 

Kompetence komunikativní:

Během výuky volíme vhodné výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí. Podporujeme žáky v jejich rozvoji, volíme individuální přístup. Zajišťujeme, aby se žáci vzdělávali v bezpečném prostředí. Podporujeme praktické a efektivní využívání všech způsobů komunikace v cizím jazyce. Procvičujeme schopnost formulovat a vyjádřit myšlenku, sdělit jí, aby jí partner rozuměl. Rozšiřujeme slovní zásobu žáků. Procvičujeme schopnost reakce na slyšené i psané pokyny a správné využívání intonace. Podporujeme sebevědomé vystupování při komunikaci a správnou orientaci v dialogových situacích. Volíme vhodná témata k procvičování reakcí na situace při různých příležitostech.

Kompetence sociální a personální:

Během výuky volíme vhodné výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí. Podporujeme žáky v jejich rozvoji, volíme individuální přístup. Zajišťujeme, aby se žáci vzdělávali v bezpečném prostředí. Uplatňujeme individuální schopnosti k získání a prohlubování vědomostí. Týmově spolupracujeme a vytváříme vhodné podmínky k prezentaci a obhajobě vlastních  myšlenek žáků. Podporujeme proces sebehodnocení a schopnost uplatnit se v kolektivu.

Kompetence občanské:

Během výuky volíme vhodné výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí. Podporujeme žáky v jejich rozvoji, volíme individuální přístup. Zajišťujeme, aby se žáci vzdělávali v bezpečném prostředí. Snažíme se o to, aby žáci zodpovědně plnili zadané úkoly. Vedeme žáky k toleranci odlišnosti – rasové, náboženské a jiné. Volíme postupy, při kterých má žák možnost uplatňovat takt a empatii. Dodržujeme základní humánní pravidla. Vedeme žáky ke kulturnímu chování a ke kladnému vztahu ke svému okolí a k životnímu prostředí.

Kompetence pracovní:

Během výuky volíme vhodné výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí. Podporujeme žáky v jejich rozvoji, volíme individuální přístup. Zajišťujeme, aby se žáci vzdělávali v bezpečném prostředí. Snažíme se, aby žáci účelně využívali dovednosti a schopnosti. Vedeme žáky k tomu, aby cizí jazyk používali jako prostředek komunikace při plnění úkolů. Pracujeme se slovníky. Procvičujeme vyhledávání informací z multimediálních zdrojů. Dodržujeme zásady bezpečnosti při využívání techniky. Učíme žáky hospodárně využívat pomůcky, pracovat s internetem a počítačem. Prohlubujeme orientaci v různých studijních materiálech a jejich praktické využívání v každodenním životě. Do hodin pravidelně zařazujeme sebehodnocení vlastní práce.

Kompetence digitální:

Během výuky volíme vhodné výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí. Podporujeme žáky v jejich rozvoji, volíme individuální přístup. Zajišťujeme, aby se žáci vzdělávali v bezpečném prostředí. Učíme žáky být kompetentním a autonomním uživatelem anglického jazyka a digitálním občanem. Procvičujeme používání různých digitálních nástrojů a zdrojů v kontextu výuky anglického jazyka: čtení a psaní (wiki, blogy, fóra, translator atd.), poslech (youtube, podcasting atd.), sebehodnocení (online kvízy, testy atd.) a online aplikace k procvičování učiva. Podporujeme využívání znalosti jazyka a jeho prohlubování při dohledávání informací v online prostoru. Využíváme komunikační programy (email, videokonference - google meet atd.) Motivujeme žáky k vytváření a upravování digitálního obsahu za účelem vytvoření cílené prezentace na dané téma.

Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

Anglický jazyk je zaveden již od 2. ročníku (2 hodiny z disponibilní časové dotace).

Způsob hodnocení žáků

Způsob hodnocení žáků v tomto předmětu odpovídá pravidlům, která jsou součástí školního řádu.

 

Anglický jazyk

2. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní
 • Kompetence digitální

Učivo

ŠVP výstupy

Greetings and introductions
Pozdravy a seznámení s anglickým jazykem

- seznámí s anglickým jazykem a zeměmi, kde se anglický jazyk používá
- naučí se rozumět jednoduchým pozdravům, dokáže na ně reagovat
- rozumí jednoduchým pokynům (sedni si, stoupni, udělej kruh, poslouchej, pojď sem) a reaguje na ně

In the classroom and on the desk
Ve třídě a na stole

- umí pojmenovat věci ve třídě a na stole

My toys
Moje hračky

- umí pojmenovat hračky a vytvořit větu: To je míč, to je auto
- naučí se základní předložky místa

Animals and Christmas
Zvířátka a Vánoce

- naučí se pojmenovat a rozpoznat základní domácí zvířátka a popsat je základní slovní zásobou (barvy, velikosti atd.)
- seznámí se s některými vánočními zvyky v anglicky mluvících zemích

My family
Moje rodina

- umí se představit a umí pojmenovat členy rodiny
- naučí se základní přídavná jména (vzhled, pocity)

Numbers and colours
Čísla a barvy

- umí počítat od 1 do 10 a umí pojmenovat základní barvy

Body and Easter
Tělo a Velikonoce

- umí ukázat a pojmenovat jednotlivé části svého těla s použitím čísel (dvě uši atd.)
- seznámí se s některými velikonočními zvyky a naučí se základní velikonoční slovní zásobu (vajíčka, čokoláda, zajíček)

Wild animals
Divoká zvířata

- učí se pojmenovat divoká zvířata, jednoduchým způsobem je popsat, rozumí jejich popisu
- používá sloveso "mít"
- naučí se další části těla

Clothes
Oblečení

- umí pojmenovat základní oblečení
- umí pojmenovat oblečení ve spojení s barvou (modré kalhoty atd.)
- používá sloveso "mít" ve spojení s 1. a 3. osobou

 

Anglický jazyk

3. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní
 • Kompetence digitální

Učivo

ŠVP výstupy

Pozdravy – seznamování - abeceda

- rozumí jednoduchým pozdravům, dokáže na ně reagovat
- umí se představit
- používá anglickou abecedu pro hláskování jmen

Třída – jednoduché pokyny ve třídě

- rozumí jednoduchým pokynům učitele, reaguje na ně
- umí pojmenovat věci ve třídě
- seznámí se s grafickou podobou psaných slov
- učí se pracovat se slovníkem
- umí číslovky do 20 a správně je používá s množným číslem podstatných jmen

Hračky – zvířátka – věci kolem nás

- umí pojmenovat věci z daného tématu a utvořit věty typu: To je…
- umí se zeptat, komu co patří
- umí použít přivlastňovací pád a samostatná přivlastňovací zájmena pro 1. a 2. os. j. č.

Barvy - oblečení

- rozumí jednoduchým větám, které se týkají tématu
- učí se správně používat přídavná jména v jednoduchých větách: Já mám…

Představování sebe, rodiny, přátel

- umí představit sebe a svoji rodinu
- přečte foneticky správně text v rozsahu osvojené slovní zásoby

Věci kolem nás

- umí gramaticky rozlišit osoby a věci – zájmeno it
- umí odpovědět na otázky týkající se předmětů
- umí popsat prostředí kolem sebe

Svět kolem nás
Velikonoce

- seznámí se s některými velikonočními zvyky

Zvířata - charakteristika

- umí zvířátka, se kterými se setká doma nebo v ZOO
- používá přídavná jména popisu

Sporty
Záliby
Dovednosti

- umí pojmenovat sporty a záliby a vyjádřit, které činnosti umí a neumí dělat (sloveso "can/can't, 1. a 3. os.)

Dopravní prostředky; průběhový čas (1. os. j. č.)

- umí pojmenovat základní dopravní prostředky a vyjádřit děj, který probíhá v dané chvíli (průběhový čas)

Náš dům - popis místnosti; průběhový čas (3. os. j. č.)

- umí popsat místnosti v domě a jejich základní vybavení

Oslava - jídlo; sloveso "like"

- umí vyjádřit, které jídlo mu chutná či nechutná (sloveso "like")
- používá krátké odpovědi

Shrnutí učiva

- učí se číst s porozuměním jednoduché věty, složené ze známé slovní zásoby

 

Anglický jazyk

4. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní
 • Kompetence digitální

Učivo

ŠVP výstupy

Popis místa
(Kde je…?)

- umí říct, kde se nacházejí předměty
- umí používat předložky místa

Vánoce a vánoční tradice u nás a v anglicky mluvících zemích

- formou projektových prací se seznámí s tradicemi o Vánocích ve Velké Británii a ve Spojených státech
- jednoduše se umí vyjádřit o oslavách Vánoc v České republice

Zájmy

- umí užít sloveso like i v záporu
- formuluje krátká písemná sdělení o svých zájmech
- seznámí se s gramatikou 3. os. j. č.

Zvířata na farmě

- zopakuje si sloveso have a like
- umí popsat své oblíbené zvířátko (barva, části těla)
- naučí se používat krátké odpovědi Já také. / Já ne.

Svět okolo mně

- zopakuje si, co se dosud naučil

Procvičování a shrnutí učiva

- čte jednoduchý text složený ze známé slovní zásoby, je schopen doplnit do textu chybějící slova (z výběru)

Svět kolem nás

- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je poslech doprovázen vizuální oporou

Závěrečné procvičení učiva, které se žák doposud naučil

- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, zájmů, zvířat atd.

Oslava narozenin

- umí zdvořile požádat či nabídnout jídlo a pití, umí reagovat na nabídku

Prázdniny

- umí pojmenovat místa, kde tráví prázdniny
- naučí se sloveso "chtít"

Město

- umí pojmenovat budovy ve městě a popsat ulici, správně používá předložky místa

Oblečení

- umí popsat, co má kdo na sobě, umí použít sloveso "have got"

 

Anglický jazyk

5. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní
 • Kompetence digitální

Učivo

ŠVP výstupy

Přítomný čas slovesa to be
Dny v týdnu

- umí pozdravit a představit se
- umí se zeptat na pocity ostatních
- umí číst a psát o dnech v týdnu

Rozkazovací způsob
Otázky s who, where, why, what, what colour?
Předložky
Slovní zásoba – předměty ve třídě
Geografie Velké Británie

- umí se zeptat a říct, kde se nacházejí předměty ve třídě
- umí používat rozkazovací způsob
- zná základní geografii Velké Británie

Vazba there is/ there are
Přivlastňovací pád
Přídavná jména

- umí popsat místnosti a nábytek
- umí popsat, kde se v domě co nachází za použití vazby there is/ there are

Sloveso have got
Neurčitý člen
Slovní zásoba - části těla země, národnost
Fakta o školství v Anglii

- umí popsat části těla
- umí přiřadi národnost k odpovídající zemi
- umí popsat vnější vzhled svůj a svého kamaráda
- zná základní fakta o školním systému v Anglii

Přítomný čas prostý – kladný
Spelling třetí osoby jednotného čísla
Vyjádření frekvence
Slovní zásoba - jídlo

- umí podat návrh a také na něj odpovědět
- umí mluvit o stravovacích zvycích
- umí mluvit o tom, co rád/a jí

Přítomný čas prostý – záporný, otázky a krátké odpovědi
Předmětný tvar osobních zájmen
Slovní zásoba – denní činnosti

- umí se zeptat a odpovědět, kolik je hodin
- umí číst a mluvit o denních činnostech
- umí popsat svůj den
- umí vyplnit dotazník, formulář

 

Anglický jazyk

6. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní
 • Kompetence digitální

Učivo

ŠVP výstupy

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
Otázky na množství
Zájmena some, any
Slovní zásoba - oblečení

- umí mluvit o oblečení a jeho ceně
- rozumí rozhovoru v obchodu s jídlem
- umí napsat text o svém oblíbeném oblečení

Sloveso can – otázky a krátké odpovědi
Vyjádření schopnosti pomocí can
Slovní zásoba – členové rodiny

- umí mluvit a psát o své rodině
- umí požádat o dovolení
- umí mluvit o svých schopnostech a oblíbených činnostech
- porozumí jednoduchému poslechu (procvičí si smyslové vnímání)
- cvičí si dovednost zapamatování, pozornost a soustředění (OSV 1)

Přítomný čas průběhový – kladný, záporný, krátké odpovědi
Vytváření slov pomocí – ing
Slovní zásoba - telefonování

- umí číst a mluvit o narozeninách
- dokáže simulovat telefonní hovor
- rozumí výkladu o narozeninových zvycích v cizích kulturách

Členy
Opakování - přítomný čas prostý versus přítomný čas průběhový
Slovní zásoba – volnočasové aktivity

- umí mluvit o svém volném čase
- rozumí hovoru o domácích zvířatech a dokáže o nich mluvit
- umí vytvořit pozvánku

Minulý čas prostý slovesa "být"
– kladný, záporný, krátké odpovědi
Opakování slovní zásoby – nábytek
Fakta – britská historie, památky

- umí popsat, co dělal/a předchozí den
- rozumí záhadnému příběhu, umí o něm mluvit
- umí popsat, kde se nacházejí věci v domě
- má základní přehled o nejznámějších britských památkách

Minulý čas prostý pravidelných sloves
Slovní zásoba – sportovní aktivity

- umí mluvit o nakupování
- umí mluvit o možnostech sportování
- umí mluvit v minulém čase

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

OSV 1

Rozvoj schopnosti poznávání:

- cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

- cvičení dovednosti zapamatování

 

Anglický jazyk

7. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní
 • Kompetence digitální

Učivo

ŠVP výstupy

Minulý čas prostý slovesa to be
Minulý čas prostý pravidelných sloves
Vyjádření nesouhlasu

- umí mluvit o svých oblíbených věcech a koníčcích
- umí číst a psát o školních klubech
- rozumí anglickému obsahu webových stránek

Minulý čas prostý nepravidelných sloves
Slovní zásoba – film a televizní programy

- umí mluvit o filmech a televizních pořadech
- umí používat minulý čas
- dokáže najít chyby v zadaném textu
- umí napsat text o tom, co dělal/a o víkendu

Minulý čas prostý – záporný, otázky, krátké odpovědi
Slovní zásoba – doprava, dopravní prostředky

- umí používat minulý čas pravidelných i nepravidelných sloves
- umí vyprávět o prázdninách
- umí mluvit o způsobech dopravy

Stupňování přídavných jmen – 2. stupeň
Porovnávání za použití as…..as
Slovní zásoba – fyzický vzhled

- umí vyjádřit svůj názor
- umí popsat fyzický vzhled jiných osob

Vyjádření budoucnosti pomocí „going to“
Have to – vyjádření nutnosti něco udělat
Slovní zásoba – domácí práce

- umí mluvit o svých plánech do budoucna
- umí mluvit o prázdninách pomocí going to
- dokáže napsat dopis z tábora

Příkaz a zákaz - must/ mustn´t
Příslovce způsobu
Slovní zásoba – školní výukové předměty
Fakta – Viktoriánská Anglie

- dokáže mluvit o tvarech předmětů
- umí mluvit o školních výukových předmětech
- umí mluvit o pravidlech
- dokáže požádat o půjčení věci
- umí napsat text o tom, co smí a nesmí dělat doma
- zná základní fakta o životě v Anglii za vlády královny Viktorie

 

Anglický jazyk

8. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní
 • Kompetence digitální

Učivo

ŠVP výstupy

Časové předložky – on, at, in
Vyjádření budoucnosti použitím přítomného času průběhového
Slovní zásoba - sport

- dokáže navrhnout činnost do budoucna
- umí mluvit o sportu
- umí mluvit o svých plánech do budoucna
- dokáže napsat text o tom, co bude dělat o víkendu

Minulý čas průběhový
Stupňování přídavných jmen – 3. stupeň
Slovní zásoba – vyjádření bolesti, lidské tělo

- dokáže mluvit o činnostech v minulosti za použití minulého času průběhového
- dokáže mluvit o nemocech a bolesti
- dokáže napsat dopis nemocnému kamarádovi, dokáže odpovědět na dopis

Minulý čas prostý versus minulý čas průběhový
Vyjádření množství – a lot of, much, many
Slovní zásoba – emoce

- umí zdůvodnit svoje tvrzení
- dokáže mluvit o emocích
- dokáže dopsat příběhu vhodný konec

Modální sloveso should
Spojky, spojovací výrazy
Slovní zásoba – pokyny a instrukce směru a místa

- umí používat velká čísla (v milionech)
- umí poradit cestu
- umí požádat o radu, jak se kam dostat

Vyjádření budoucnosti pomocí will – kladný, záporný tvar
Vyjádření možnosti za použití might – kladný, záporný tvar
Slovní zásoba - počasí

- umí vyjádřit omluvu či lítost
- dokáže mluvit o počasí
- dokáže rozpoznat a používat symboly na mapě
- dokáže mluvit a psát o své budoucnosti

Podmínkové věty 1. stupně
Otázky s Whose?
Samostatná přivlastňovací zájmena
Slovní zásoba – prázdniny, dovolená

- umí vyjádřit omluvu či lítost
- umí napsat text o svých prázdninových plánech
- umí číst a mluvit o projevech počasí
- dokáže vyjádřit svůj názor a reagovat na nabídku k nějaké činnosti

 

Anglický jazyk

9. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní
 • Kompetence digitální

Učivo

ŠVP výstupy

Předpřítomný čas
Nepravidelné příčestí minulé
Otázky na délku trvání děje

- umí se zeptat na sny a touhy
- umí vyplnit dotazník
- umí vyjádřit délku trvání děje
- dokáže slovně vyjádřit radu
- dokáže napsat text o svém nejlepším kamarádovi

Předpřítomný čas – použití yet/ already/ just
Předpřítomný čas versus minulý čas prostý
Slovní zásoba - film

- umí používat předpřítomný čas
- umí popsat, jaké filmy se mu/ jí líbí či nelíbí
- dokáže napsat recenzi filmu

Vyjádření budoucnosti za použití will a going to
Zvratná zájmena
Slovní zásoba – popis krajiny

- umí mluvit o svých plánech
- dokáže mluvit o sportovních aktivitách
- dokáže napsat text o zážitkovém táboru

Předložky
Podmínkové věty
Slovní zásoba – znamení zvěrokruhu

- dokáže mluvit o pověrách
- umí mluvit o znameních zvěrokruhu
- rozumí textu o moderních knihách a spisovatelích

Vztažná zájmena who/ which/ that
Tázací dovětky
Fakta – historie Londýna

- umí požádat o informaci
- rozumí textu o historii Londýna
- dokáže napsat krátký dopis
- má základní vědomosti o historii Londýna

Trpný rod v přítomném čase prostém
Make a let
Slovní zásoba - zaměstnání

- umí mluvit o svých ambicích
- umí požít trpný rod v přítomném čase
- rozumí článku z časopisu
- umí napsat text o své rodině a o svých povinnostech za použití make a let

   

5.2    Český jazyk a literatura

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

9

9

9

7

7

5

4

5

4

59

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

 

 

Název předmětu

Český jazyk a literatura

Oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Charakteristika předmětu

Český jazyk chápeme jako předmět s významným postavením mezi ostatními předměty, se kterými výrazně souvisí. Zvládnutí dovedností v ostatních oblastech je závislé na chápání významu slov, na komunikaci mezi sebou, na porozumění textu apod., což jsou dovednosti získávané především ve vyučování jazyku.
V literární výchově vidíme možnost další komunikace se žáky. Literární dílo je pro ně zdrojem nových poznatků, citového působení. Mohou se ztotožnit s literárním hrdinou a nacházet odpovědi na otázky ve svém životě. Přes literární text a rozhovory o přečteném je možno žákům pomoci vyznat se ve svém citovém životě a vztazích vůbec. Děti docházejí k poznatkům o nutnosti dodržování mravních hodnot a slušného jednání.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

1. stupeň:
Předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících. Výuka probíhá v kmenových třídách. Některé kompetence jsou realizovány formou krátkodobých projektů, při nichž může dojít ke spojování žáků různých tříd i ročníků. Cíle předmětu jsou naplňovány i návštěvami knihovny, divadel, prací na internetu a interaktivní tabuli. Všechny činnosti směřují k naplnění klíčových kompetencí. Upřednostňovány jsou postupy, metody a formy práce vyhovující žákům. V hodinách bývají žáci rozděleni do skupin podle místa ve třídě, podle rozlosování nebo podle schopností. Český jazyk a literatura má mezi vyučujícími předměty významné postavení. Dovednosti, v něm osvojené, umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. V 1. roč. je zavedena podle zájmu genetická a analyticko-syntetická metoda čtení.
V předmětu se realizují tato průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, mediální výchova
Časová dotace a disponibilní časová dotace v jednotlivých ročnících :
1. roč. 7 + 2 hodiny, 2. roč. 7+2 hodiny, 3. roč. 7+2 hodiny, 4. roč. 6+1 hodina, 5. roč 6+1 hodina
2. stupeň:
Předmět český jazyk a literatura bude vyučován na 2. stupni v návaznosti na předmět český jazyk a literatura vyučovaný na 1. stupni.
Výuka bude probíhat v 6. a 8. roč. 5 hodin týdně. Zde je 1 hodina posílena z disponibilní časové dotace. 2 hodiny budou věnovány literární výchově, zbytek slohovému a mluvnickému učivu. 7. a 9. roč. bude mít 4 hodiny, z toho 1, 5 hodiny bude literární výchova, zbytek mluvnice a sloh. Výuka bude probíhat v kmenových třídách, dle potřeby ve třídách, kde je možno využít počítače, interaktivní tabuli nebo video. Je počítáno s návštěvou knihovny, kulturních pořadů v kině a divadle, s pořádáním literárních exkurzí. V průběhu roku bude učivem prolínat zařazování průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova.
Je počítáno se slohovými pracemi a projekty dle aktuální situace.
Časová dotace a disponibilní časová dotace v jednotlivých ročnících:
6. roč. 4 + 1 hodina, 7. roč. 4 hodiny, 8. roč. 4 + 1 hodina, 9. roč. 3 + 1 hodina

Integrace předmětů

 • Český jazyk a literatura

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence k učení:
V hodinách jsou zařazovány metody práce, které podporují zvídavost, iniciativu, tvořivost a zodpovědný přístup ke vzdělání.
U žáků jsou rozvíjeny základní dovednosti k získávání vědomostí, a to ČTENÍ S POROZUMĚNÍM.
Vedeme žáky k porozumění informacím z čteného textu a k další práci s těmito informacemi.
Vedeme žáky ke správnému třídění a ukládání informací a hledání jejích souvislostí.
Seznamujeme žáky s mluvnickými a literárními termíny v souvislosti s probíraným učivem.
Předkládáme žákům texty, ve kterých můžou uplatnit naučená pravidla pravopisu.
U žáků zohledňujeme jejich individuální schopnosti, klademe na ně přiměřené nároky a dáváme jim dostatečný časový prostor na zvládnutí učiva.
Rozvíjíme orientaci v nejrůznějších jazykových příručkách.
Podporujeme vyhledávání informací pomocí internetu, v encyklopediích, tisku a dalších médiích.

Kompetence k řešení problémů:
Nabízíme žákům takové situace, ve kterých mohou sami nalézat pravidla mluvnických jevů.
Vedeme žáky, aby sami nalézali vhodné postupy pro vyřešení problémů.
Umožňujeme žákům samostatné vyhledávání chyb v textu.
Podporujeme projektové a činnostní učení, snahu o spolupráci dětí ve skupině při zpracování zadaných témat.
Vedeme děti k aktivnímu předávání informací o přečtených dílech.

Kompetence komunikativní:
Nabízíme žákům možnost vystupovat na veřejných akcích celé školy (školní akademie).
Na základě vhodných her a dalších forem práce rozvíjíme zdravý třídní kolektiv.
Navozujeme situace, při kterých umožňujeme žákům naslouchat druhým.
Vedeme žáky k vyjádření svého názoru a jeho obhájení, vytváříme situace k diskusi.
Vedeme žáky ke správnému zformulování svých myšlenek do ústního i písemného projevu.
Pomocí literárního a gramatického učiva rozšiřujeme slovní zásobu žáků.
Pěstujeme v žácích povědomí o jazykové kultuře: volit vhodné příklady - např. nahrávky mluveného slova, příklady kvalitní recitace.
Klademe důrazu na praktické využití jazyka - motivace dětí pro spolupráci se školním časopisem, při konkrétním objednávání výletů apod.
Vedeme děti ke vhodné argumentaci, učíme je obhajovat svůj názor, ale současně poslouchat druhého, pro argumentaci volit vhodné nástroje, kriticky přemýšlet o názorech druhých, umět o nich diskutovat.

Kompetence sociální a personální:
Nabízíme žákům, aby mohli pracovat a diskutovat v malých skupinách.
Vedeme žáky, aby se v rámci skupiny dovedli dohodnout o práci, jejím průběhu a výsledcích.
Vedeme žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc.

Kompetence občanské:
Vedeme žáky k získávání vztahu ke slovesným uměleckým dílům a vnímat jejich význam.
Nabízíme žákům projekty, v kterých získávají vztah ke kulturním a historickým tradicím.
Vedeme žáky k dodržování společenských pravidel a norem.

Kompetence pracovní:
 Vedeme žáky k získávání pracovních návyků zadáváním domácích úkolů.
 Vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní.
 Vedeme žáky k udržování pořádku v jejich pracovním prostoru.

Kompetence digitální:
Vedeme a podporujeme žáky k samostatnému vyhledávání, kritickému posuzování a využívání informací k doplnění učiva. K procvičování používáme on-line cvičení, pracujeme s internetovou jazykovou příručkou, využíváme multimediální učebnice. K opakování využíváme různé vhodné aplikace, které žákům umožňují ověřit si správnost řešení. Seznamujeme žáky s nebezpečími, které přináší sdílení obsahu na internetu. Procvičujeme vyjadřování se pomocí digitálních technologií (SMS, e-mail, chat). Využíváme dostupná výuková videa.

Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu

V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. ročníku je členěn na tyto oblasti:

 • komunikační a slohová výchova
 • jazyková výchova
 • literární výchova

Způsob hodnocení žáků

Způsob hodnocení žáků v tomto předmětu odpovídá pravidlům, která jsou součástí školního řádu.

 

Český jazyk a literatura

1. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní
 • Kompetence digitální

Učivo

ŠVP výstupy

Jazyková výchova:
Přípravné období čtení:
Zvuková stránka slova - sluchová analýza a syntéza hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči.

- umí určit hlásku na začátku a konci slova
- postupně vyjmenuje hlásky ve slově
- dokáže z hlásek sestavit slabiku, slovo
- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

Jazyková výchova:
Slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy
Čtení a psaní písmen, slabik, slov a vět
Pravopis

- čte velkou a malou tiskací abecedu
- rozumí pojmu stránka, řádek, článek, písmeno, slovo, věta
- umí přečíst slabiky di-dy, ti-ty, ni-ny a slabiky dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě
- učí se uvolňovat ruku před psaním
- umí správně sedět a držet psací potřeby
- opisuje správné tvary písmen (slov a vět)
- píše podle diktátu písmena a krátká slova
- píše opis, přepis i diktát
- kontroluje vlastní písemný projev

Komunikační a slohová výchova:
Čtení - praktické čtení
- věcné čtení
Naslouchání - naslouchání praktické
- naslouchání věcné

- plynule čte s porozuměním texty, přiměřeného rozsahu a náročnosti
- dokáže se v textu orientovat, hledá klíčová slova
- dokáže naslouchat ostatním, respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
- umí reagovat otázkami (OSV 1)

Komunikační a slohová výchova:
Mluvený projev
Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení,
vypravování, dialog.

- v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
- pečlivě vyslovuje opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
- na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimo školních situacích
- porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

Komunikační a slohová výchova:
Písemný projev
- základní hygienické návyky
- technika psaní
- žánry písemného projevu
Adresa, blahopřání, pozdrav, vypravování.

- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
- píše úhledně, čitelně a přehledně

Literární výchova:
Poslech literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání
Tvořivé činnosti s literárním textem
Základní literární pojmy – literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec; verš, rým, přirovnání

- umí naslouchat čtenému textu
- čte a přednáší z paměti krátké texty přiměřené věku
- vysvětlí ponaučení z příběhu, vyjmenuje kladné a záporné postavy
- je schopen dramatizovat scénu příběhu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

OSV 1

- cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

- dovednosti pro učení a studium

 

Český jazyk a literatura

2. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní
 • Kompetence digitální

Učivo

ŠVP výstupy

Jazyková výchova:
Zvuková stránka jazyka

- rozlišuje grafickou a zvukovou podobu
- pracuje s abecedou
- skládá slova z hlásek a slabik
- skládá ze slov věty
- rozlišuje význam slova podle délky samohlásky
- odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
- rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky

Slovní zásoba a tvoření slov:
Význam slov

- porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

Tvarosloví:
Slovní druhy, tvary slov

- porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

Skladba:
Věta jednoduchá, souvětí

- spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
- rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího, volí vhodné jazykové prostředky

Jazyková výchova:
Pravopis

- zdůvodní a správně píše slova s párovou souhláskou na konci i uvnitř ( b-p, dt, ď-ť, z-s, ž-š, h-ch, v-f)
- píše úhledně všechna písmena psací (velká i malá) i tiskací (velká) abecedy
- odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

Komunikační a slohová výchova:
Čtení - praktické čtení (technika čtení, pozorné čtení, atd.)

- plynule čte s porozuměním textu přiměřeného rozsahu a náročnosti
- porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

Věcné čtení

- dokáže se v textu orientovat, vyhledává odpovědi na otázky, hledá klíčová slov

Naslouchání:
1) praktické
2) věcné

- dokáže naslouchat ostatním
- zdvořile vyjadřuje kontakt s ostatními, respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru (OSV 2, 3)
- pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
- v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo
-volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních
i mimoškolních situacích
-na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
-píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
- píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý
příběh
- umí reagovat otázkami a dokáže zaznamenat slyšené

Literární výchova

- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
- vyjadřuje své pocity z přečteného textu
- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
- pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
- rozlišuje texty umělecké a naučné

Psaní

- píše úhledně všechna písmena psací (velká i malá) i tiskací (velká) abecedy
- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
- píše úhledně, čitelně a přehledně
- píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

OSV 2

- moje učení, můj vztah k sobě samému

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

OSV 3

- sebeovládání, sebekontrola

- plánování učení

 

Český jazyk a literatura

3. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní
 • Kompetence digitální

Učivo

ŠVP výstupy

Četba uměleckých, populárních a naučných textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků

- plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
- najde rozdíl mezi zábavním a reklamním sdělením (MV 1)

Čtení s porozuměním

- porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

Komunikační situace
Dialog

- respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru, zopakuje základní pravidla chování (OSV 8)

Správné použití slovního přízvuku a vhodné intonace

- pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

Rozvíjení znělého hlasu
Nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání

- v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči (OSV 4)

Hlasitost projevu, změna tempa řeči, mimika, gesta

- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích

Souvislé jazykové projevy
Využívání jednoduché osnovy

- na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

Plynulý a úhledný písemný projev

- píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

Hláskosloví, stavba slov, nauka o slově , slabika, hláska, písmeno

- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

Slova nadřazená, podřazená, souřadná a slova opačného významu

- porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná

Třídění slov
Slovo a skutečnost, seznamování se slovními druhy

- porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost

Ohebné a neohebné slovní druhy, mluvnické kategorie

- rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

Souvislý mluvený projev
Význam slov, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce

- užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

Věta a souvětí , stavba souvětí,
spojky a jejich funkce, spojovací výrazy

- spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

Druhy vět podle postoje mluvčího, výběr vhodných jazykových prostředků, věta jednoduchá, větný celek

- rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky

Znalost správného pravopisu dle očekávaného výstupu
Vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná

- odůvodňuje a píše správně: i,í/y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách

Reprodukce textu
Přednes básně nebo úryvku prózy

- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřeného věku

Zážitkové čtení a naslouchání

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu

Základy literatury - poezie (pojmy: báseň, rým, sloka, přednes), próza (pojmy: pohádka, povídka, postava, děj, prostředí)

- rozlišuje vyjadřování v próze a poezii, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

Návyky spojené s kontrolou a opravou vlastní práce

- kontroluje vlastní písemný projev

Obojetné souhlásky, vyjmenovaná a příbuzná slova

- odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech

Základní pravidla pro psaní velkých písmen – vlastní jména osob, zvířat, měst, obcí a řek
Pravidla pro správné psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

- odůvodňuje a píše správně velká písmena u vlastních jmen a slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě

Pravidla pro správně psaní ú/ů v českých slovech

- odůvodňuje a píše správně slova s ú/ů

Pravidla pro psaní párových souhlásek na konci a uvnitř slova
Řazení slov podle abecedy

- odůvodňuje a píše správně souhlásky na konci a uvnitř slova
- uspořádá řadu písmen

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

OSV 4

- zvládání stresových situací

- efektivní komunikace

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

OSV 8

- komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, prosba, vysvětlování)

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

MV 1

- hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením

- chápání podstaty mediálního sdělení

 

Český jazyk a literatura

4. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní
 • Kompetence digitální

Učivo

ŠVP výstupy

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Slovo (synonyma, antonyma, slova nadřazená, podřazená, souřadná)

- rozlišuje a porovnává slova jednoznačná, mnohoznačná, stejného a opačného významu, slova citově zabarvená
- rozhodne, zda dvojice slov splňuje požadovanou podmínku

Stavba slova (kořen, část předponová, část příponová)
Skupiny bě – bje, vě – vje

- rozliší, zda se jedná o slova příbuzná či tvary téhož slova
- určí slovní základ (předponovou, příponovou část a kořen)
- rozlišuje předpony a předložky a správně je píše
- správně píše skupiny bě – bje, pě, vě – vje, uvede příklady užití ve větách

Slovní druhy

- zařadí určené plnovýznamové slovo ke slovnímu druhu
- rozlišuje slova ohebná a neohebná
- v mluveném i psaném projevu používá náležité tvary plnovýznamových slov

Základy morfologického pravopisu (koncovky podstatných jmen) podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor)
Slovesa (osoba, číslo, způsob, čas u sloves oznamovacího způsobu), infinitiv

- vyhledá nespisovný tvar slova a nahradí je spisovnými
- doplní do věty tvar podstatného jména ve správném tvaru a odůvodní pravopis
- časuje slovesa v čase přítomném, budoucím a minulém
- pozná infinitiv

Podmět, přísudek
Základ věty

- vyhledá základní skladební dvojice ve větě jednoduché

Věta jednoduchá, souvětí

- rozliší větu jednoduchou a souvětí
- z vět jednoduchých vytvoří souvětí

Spojovací výrazy

- spojí věty v souvětí pomocí vhodného spojovacího výrazu

Vyjmenovaná slova

- správně píše i/y ve vyjmenovaných slovech a slovech s nimi příbuzných

Základy syntaktického pravopisu (shoda přísudku s holým podmětem)

- uplatňuje pravidla shody přísudku s podmětem

Základy psaní velkých písmen

- píše správně zeměpisné názvy
- píše správně velká písmena v názvech osob, zvířat a místních pojmenování

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Čtení, orientace v textu
Naslouchání

- čte potichu i nahlas přiměřeně náročné texty
- na základě přečteného textu posoudí pravdivost a nepravdivost tvrzení
- vyhledává informace (v textu, abecedním seznamu, slovníku, telefonním seznamu)

Čtení, orientace v textu

- odliší podstatné a okrajové informace
- vypíše požadovanou informaci

Čtení

- posoudí, zda je text úplný
- vybere vhodný závěr k textu

Komunikace
Základní hygienické návyky při psaní
Technika psaní

- vyslechne nebo přečte krátký text a reprodukuje jeho obsah (ústně, písemně)

Základní komunikační žánry

- vhodně se vyjadřuje v daných situacích
- na základě daných informací vede dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku

Čtení s porozuměním

- vybere z předložených ukázek tu, která chce upoutat, přesvědčit a ovlivnit rozhodování člověka
- rozhoduje se z různých hledisek a problémů (OSV 10)

Základní techniky mluveného projevu (dýchání, výslovnost, práce s hlasem)
Komunikační žánry

- přečte/řekne s náležitou intonací, přízvukem a tempem řeči vybraný komunikační žánr

Mateřský jazyk

- kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu

Základní žánry písemného projevu (vypravování, popis, dopis, vzkaz, pozdrav z prázdnin)

- sestaví osnovu k vybranému textu a vypráví podle ní

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Poslech literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání

- dokáže si vybrat četbu podle svého zájmu
- zpracuje stručný záznam o přečtené knize
- řekne, jak na něj přečtená ukázka působí

Tvořivé činnosti s textem (přednes vhodných textů, reprodukce slyšeného nebo čteného textu, dramatizace)

- přednese a volně reprodukuje text
- vytvoří vlastní text na dané téma
- rozliší různé typy sdělení, reklamu a zprávu (MV 2)
- porovná titulní strany různých deníků (MV 3)

Základní pojmy (pohádka, hádanka, říkadlo, báseň, kniha, čtenář, básník, spisovatel, ilustrátor)

- rozhodne, zda je uvedená ukázka pohádka, pověst, báseň
- seznámí se s některými autory dětských knih

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

OSV 10

- rozhodování z hlediska různých typů problémů

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

MV 2

- různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce

- rozdíl mezi reklamou a zprávou

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení

MV 3

- příklady stavby a uspořádání zpráv a dalších mediálních sdělení

 

Český jazyk a literatura

5. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní
 • Kompetence digitální

Učivo

ŠVP výstupy

Jazyková výchova:
Význam slov, slova jednoznačná, mnohoznačná, slova opačného významu, slova stejného významu

- porovnává význam slov a slova vícevýznamová

Jazyková výchova:
Stavba slova

- rozliší: kořen, část předponová, příponová, koncovka

Jazyková výchova:
Tvary slova, mluvnický význam

- využívá správné tvary (spisovné, nespisovné)

Jazyková výchova:
Slovní druhy - třídění, tvary slov

- rozliší slova, mluvnické významy a tvary

Jazyková výchova:
Podstatná jména

- určí rod, číslo, pád, vzor podst. jmen
- podst. jména skloňuje podle vzorů

Jazyková výchova:
Přídavná jména

- určí druhy příd. jmen
- zná gramatiku příd. jmen

Jazyková výchova:
Zájmena, číslovky

- pozná základní druhy zájmen a číslovek

Jazyková výchova:
Slovesa

- časuje slovesa ve všech časech v oznamovacím způsobu
- pozná všechny slovesné způsoby
- pozná zvratné sloveso
- rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary
- zná pojem příčestí minulé a umí ho vytvořit

Jazyková výchova:
Mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen

- správně určí ohebné slovní druhy, určí slovní druhy ve větě

Jazyková výchova:
Práce s větou

- označí základní skladební dvojice, v neúplné základní skladební dvojici označí základ věty

Jazyková výchova:
Skladba (základní větné členy, věta jednoduchá a souvětí)

- odliší jednoduché věty a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

Jazyková výchova:
Shoda přísudku s podmětem

- zvládne a osvojí si shodu přísudku s podmětem

Jazyková výchova:
Rozmanité spojovací výrazy

- umí užít výrazy a obměnit je

Jazyková výchova:
Užití vyjmenovaných slov (hledání a dotváření slov příbuzných)

- zvládá pravopis i-y ve slovech po obojetných souhláskách

Jazyková výchova:
Uvědomělé plynulé čtení přiměřeně náročných textů

- čte s porozuměním

Jazyková výchova:
Vyhledávání klíčových slov

- rozliší v textu podstatné a okrajové informace

Jazyková výchova:
Čtení orientační

- orientuje se v textu - podstatná fakta

Jazyková výchova:
Pravidla dialogu

- vede správně dialog, telefonický rozhovor

Jazyková výchova:
Porovnávání názorů, řešení konfliktních situací

- zapamatuje si podstatná fakta, vhodně se ptá, vhodně komunikuje

Jazyková výchova:
Členění vět, frázování

- správně volí intonaci, přízvuk, pauzu, tempo

Komunikační a slohová výchova:
Pěstování kultivovaného projevu, spisovná, hovorová, nespisovná mluva

- rozlišuje, vhodně užívá podle komunikační situace

Komunikační a slohová výchova:
Pravidla sestavování osnovy, členění příběhu

- vytvoří základ osnovy, mluvený a psaný projev

Literární výchova:
Zážitkové čtení, naslouchání

- vyjádří dojmy z četby, zaznamená je

Literární výchova:
Tvořivá činnost s literárním textem, reprodukce, dramatizace, ilustrace, vlastní
tvorba

- volně reprodukuje text

Literární výchova:
Druhy a žánry dětské literatury, literatura umělecká a věcná, literatura v proměnách času, lidová slovesnost, zpravodajství

- rozliší různé typy textů
- uplatní vhodné výrazové prostředky pro vyjádření názoru (MV 4)
- zhodnotí vliv médií na každodenní společnost, kulturu, rodinu (MV 5)

Literární výchova:
Literární pojmy: přirovnání, přenesené výrazy, verš, rým

- při jednoduchém rozboru textů používá elementární literární pojmy

Komunikační a slohová výchova:
Herní dovednosti - vstup do rolí, sociálně komunikační dovednosti, dodržování pravidel hry

- dokáže vstoupit do role a jednat
- hodnotí vlastní i cizí postoje a hodnoty a jejich projevy v chování lidí (OSV 11)

Komunikační a slohová výchova:
Rozvíjení kultivovaného písemného projevu

- dokáže napsat zápis z učebního textu

Komunikační a slohová výchova:
Poznatky o jazyce, stylu, uspořádání informací

- vyplní tiskopis

Komunikační a slohová výchova:
Základní slohové postupy a žánry

- napíše zprávu, oznámení, inzerát, dopis, popis
- rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

Komunikační a slohová výchova:
Rozvoj vlastního tvořivého psaní

- doplní, dokončí příběh, posoudí úplnost, neúplnost textu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

OSV 11

- analýza vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

MV 4

- vnímání autora sdělení

- výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření názoru

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

MV 5

- role médií v každodenním životě

- postavení médií ve společnosti

 

Český jazyk a literatura

6. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní
 • Kompetence digitální

Učivo

ŠVP výstupy

Komunikační a slohová výchova:
1. receptivní činnosti
Věcné čtení - zdroj informací

- využívá k ověřování faktů různé informační zdroje

Komunikační a slohová výchova:
1. receptivní činnosti
Seznamování se s jazykovými příručkami

- orientuje se v obsahu písemného sdělení a vystihuje jeho jádro

Komunikační a slohová výchova:
1. receptivní činnosti
Naslouchání
Zdvořilé praktické naslouchání
Věcné naslouchání - pozorné, soustředěné

- kultivovaně a vhodným způsobem vyjádří svůj kritický názor

Komunikační a slohová výchova:
1. receptivní činnosti
Slohové vyučování - jak se učíme, výtah, výpisky

- ovládá základy studijního čtení, vytvoří výpisky nebo výtah z textu

Komunikační a slohová výchova:
2. produktivní činnosti
Mluvený projev

- zvládá vyjadřování ve spisovné češtině

Komunikační a slohová výchova:
2. produktivní činnosti
Zvuková stránka jazyka, zvukové prostředky
- tempo řeči, slovní přízvuk
Mimojazykové prostředky souvislého projevu - mimika, gesta, řeč těla
Telefonní a elektronická komunikace

- chápe funkčnost užívání spisovné a nespisovné češtiny v souvislém vyjadřování

Komunikační a slohová výchova:
2. produktivní činnosti
Písemný projev
- popis děje, osoby, předmětu
- vypravování
Technika psaní
- formální úprava písemného textu
- dopis kamarádovi, dopis autorovi literárního díla apod.
Rozvíjení kultivovaného písemného projevu
Vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu

- využívá poznatků o jazyce k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

Literární výchova:
Vlastní výtvarný doprovod k literárním textům
Základní literární pojmy z teorie literatury

- při rozboru literárního díla využívá základní literární pojmy

Literární výchova:
Volná reprodukce, převyprávění přečteného textu
Struktura literárního díla, námět a téma díla
Literární hrdina

- formuluje vlastní názory na literární dílo z hlediska základních morálních aspektů, postižení dobra a zla, smyslu lidské existence

Literární výchova:
Jazyk literárního díla
Obrazná pojmenování
Přirovnání
Metafora, personifikace

- pochopení objektivní pravdy a svobody

Literární výchova:
Poezie, próza, drama
Báje, pohádka, bajka, pověst
Přednes vhodných literárních textů

- umí v knihovně, katalogu, na CD ROM nebo internetu vyhledávat potřebné informace

Jazyková výchova:
Zvuková stránka jazyka
Přízvuk - slovní, větný
Intonace, tempo řeči
Členění souvislé řeči, pauzy, frázování

- vědomě využívá rozmanitých funkčních prostředků mluvené řeči

Jazyková výchova:
Výslovnost samohlásek, souhlásek, souhláskových skupin

- ovládá výslovnostní normu

Jazyková výchova:
Slovní zásoba a tvoření slov
- slova příbuzná
- stavba slova

- orientuje se ve způsobech obohacování slovní zásoby a v zásadách tvoření českých slov

Jazyková výchova:
Tvarosloví
Druhy slov - slova ohebná
- skloňování jmen, stupňování přídavných jmen
Zájmena, číslovky, slovesa

- pozná všechny slovní druhy

Jazyková výchova:
Skladba
Podmět a přísudek - rozvíjející větné členy a jejich druhy
Věta jednoduchá a souvětí

- rozlišuje větné členy podle významových vztahů gramatických jednotek ve větě

Jazyková výchova:
Přímá řeč - opakování
Stavba textu

- orientuje se ve výstavbě textu

Jazyková výchova:
Pravopis
- lexikální
- gramatický
- docvičování jednotlivých pravopisných jevů
Obecné poučení o jazyce
- jazyk a jeho útvary
- jazykověda a její složky
Čeština - jazyk národní, mateřský
- rozvrstvení národního jazyka

- zvládá pravopis spojený s tvořením slov
- zdvoj souhláskové skupiny na švu slova