Naše škola využívá finanční prostředky z programu MŠMT na asistenty pedagoga.

Účelový znak

33457

Číslo rozhodnutí

2447-2/2016

Poskytovatel dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2016 (modul B)

Název projektu

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden-srpen 2016

Název právnické osoby

Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín

IČ školy

46383506

Věcné vyhodnocení projektu:

Projekt Asistent pedagoga pro žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním nabídl našim žákům mnoho nových možností, jak překonávat překážky ve škole i v životě.

Hlavními činnostmi asistenta pedagoga byla pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky, při spolupráci se zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází.

  • Individuální nebo skupinová podpora žáků v rámci vyučování přímo ve třídě - tato podpora sahá od přípravy pomůcek a učebních materiálů až po zadávání instrukcí, vedení a dopomoci při plnění výukových činností.
  • Individuální nebo skupinová podpora žáka/žáků v rámci vyučování mimo třídu
  • Doučování žáků v rámci školního klubu a školní družiny
  • Pomoc při aktivitách v třídnických hodinách – sociální hry, komunikace
  • Komunikace s rodiči žáků - zajišťovaná či zprostředkovávaná, zprostředkování informací ze školy v případě dlouhodobých absencí apod.
  • Konzultace s poradenskými pracovníky - v rámci školy se školským poradenským pracovištěm, tak i v rámci komunikace s pracovníky školských poradenských zařízení (PPP a SPC).

Asistenti pedagoga pomohli žákům s motivací k učení, začleněním do kolektivu. U všech žáků byla podporována víra v sebe sama a v úspěch.

Pozice asistentů byla pro školu velkým přínosem. Naše škola má více než 65% dojíždějících žáků z různých lokalit a různé sociální úrovně. Pomoc asistentů při začleňování žáků do kolektivu byla všemi zainteresovanými (žáky, rodiči, učiteli) hodnocena velice kladně.

Informace o projektu jsou zveřejněny na www.zazitomirska.info

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.