Zápis dětí do 1. ročníku na školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními v souvislosti s pandemií COVID – 19 vydalo opatření k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro rok 2020/2021. Žádosti lze podávat elektronicky. Termín pro zápis a podávání elektronických žádostí je stanoven na období od 6. do 16. 4. 2020.

Podle zmíněného nařízení se uskuteční zápis k povinné školní docházce bez přítomností dětí ve škole.

DORUČENÍ ŽÁDOSTI: 

 1. Datová schránka (elektronický podpis být nemusí) ID: yf3qwkd, 

 2. elektronicky se zaručeným el podpisem na email: zapis@zszitomirska.info, 

 3. poštou na adresu: ZŠ Žitomířská 885, 28201 Český Brod, obálku označte ZÁPIS 

 4. osobně.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne dostavit k zápisu osobně, žádáme, aby byla dodržena tato doporučení: 

Musíme zajistit minimální počet osob přítomných při zápisu. Dodržujte prosím časový harmonogram  dle nahlášení v rezervačním systému

Zápis za účasti zákonného zástupce

Zákonný zástupce přinese k zápisu:

 1. Platný doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas)

 2. Rodný list dítěte

 3. V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změně v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud je např. jeden z biologických rodičů dítěte omezován při výkonu svých práv.

Pro zkrácení nutného setrvání v prostorách školy uvítáme, pokud si zákonný zástupce přinese žádost o přijetí a zápisní list (případně žádost o odklad školní docházky) již vyplněné.

Elektronický zápis bez přítomnosti zákonného zástupce:

Do školy dle výše popsaných podmínek doručte tyto dokumenty:

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 2. Zápisní list 

 3. kopii rodného listu dítěte

 4. kopii průkazu totožnosti zákonného zástupce (OP nebo pas)

ODKLADY:

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky budete potřebovat:

 1. vyplněnou Žádost o odklad (v termínu zápisu)

 2. doporučení školského poradenského zařízení (doložit nejpozději do  31. 8. 2020)

 3.  doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa (doložit nejpozději do  31. 5. 2020)

KRITÉRIA pro přijetí:

 1. Děti s trvalým bydlištěm v Českém Brodě, Liblicích a Štolmíři

 2. Děti s trvalým bydlištěm v obcích s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou, které zaslaly seznam budoucích prvňáků.

 3. Děti, které mají na škole staršího sourozence. 

 4. Ostatní děti do naplnění kapacity školy.

Všechny potřebné dokumenty k zápisu zde:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (doc)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (pdf)

Zápisní list (doc)

Zápisní list (pdf)

Žádost o odklad (doc)

Žádost o odklad (pdf)

Desatero pro rodiče

Pro bližší informace můžete volat řediteli vždy v pondělí - středu od 8 do 9 hodin na telefonní číslo 731 514 872.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.