Zápis dětí do 1. ročníku na školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními v souvislosti s pandemií COVID – 19 vydalo opatření k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro rok 2021/2022. Žádosti lze podávat elektronicky. Termín pro zápis a podávání elektronických žádostí je stanoven na období od 6. do 16. 4. 2021.

Podle zmíněného nařízení se uskuteční zápis k povinné školní docházce bez přítomností dětí ve škole.

DORUČENÍ ŽÁDOSTI: 

 1. Datová schránka (elektronický podpis být nemusí) ID: yf3qwkd, 
 2. elektronicky se zaručeným el podpisem na email: zapis@zszitomirska.info, Pokud zákonný zástupce podá žádost e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
 3. poštou na adresu: ZŠ Žitomířská 885, 28201 Český Brod, obálku označte ZÁPIS (rozhodující je datum podání na poštu)
 4. osobním podáním ve škole.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne dostavit k zápisu osobně, žádáme, aby byla dodržena platná protiepidemickáopatření:

Musíme zajistit minimální počet osob přítomných při zápisu. Dodržujte prosím časový harmonogram  dle nahlášení v rezervačním systému

Rezervační systém pro osobní podání žádosti je spuštěn. Pořadí v rezervačním systému nemá vliv na přijetí nebo nepřijetí žáka do naší školy!!! Rozhodující jsou kritéria pro přijetí (viz. níže). Osobní podání bude probíhat na hlavní budově školy - Žitomířská 885, del rozpisu v rezervačním systému v přízemí budovy, vstup bude hlavním vchodem.

Zápis za účasti zákonného zástupce

Zákonný zástupce přinese k zápisu:

 1. platný doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas)
 2. rodný list dítěte
 3. V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změně v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud je např. jeden z biologických rodičů dítěte omezován při výkonu svých práv.

Pro zkrácení nutného setrvání v prostorách školy uvítáme, pokud si zákonný zástupce přinese žádost o přijetí a zápisní list (případně žádost o odklad školní docházky) již vyplněné.

Elektronický zápis bez přítomnosti zákonného zástupce:

Do školy dle výše popsaných podmínek doručte tyto dokumenty:

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 2. Zápisní list 
 3. kopii rodného listu dítěte
 4. kopii průkazu totožnosti zákonného zástupce (OP nebo pas)

ODKLADY:

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky budete potřebovat:

 1. vyplněnou Žádost o odklad (v termínu zápisu)
 2. doporučení školského poradenského zařízení (doložit nejpozději do  31. 8. 2021)
 3. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa (doložit nejpozději do  31. 5. 2021)
 4. vyplněný zápisní list

KRITÉRIA pro přijetí:

 1. Děti s trvalým bydlištěm v Českém Brodě, Liblicích a Štolmíři, Český Brod Zahrady
 2. Děti, které mají na škole staršího sourozence. 
 3. Ostatní děti do naplnění kapacity školy.

O každé žádosti je veden spis pod evidenčním číslem. Účastník řízení má právo nahlížet do spisu. S tím je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu či jeho části.

Všechny potřebné dokumenty k zápisu zde:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (doc)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (pdf)

Zápisní list (doc)

Zápisní list (pdf)

Žádost o odklad (doc)

Žádost o odklad (pdf)

Desatero pro rodiče

Pro bližší informace můžete volat řediteli vždy v pondělí - středu od 8 do 9 hodin na telefonní číslo 731 514 872.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.