termín zápisu do 1. ročníků naší školy:

4. 4. 2022 14:00 - 18:00

5. 4. 2022 14:00 - 16:00

budova nové školy - Bezručova 1100, Český Brod

Zápis je pro děti narozené od 1.9. 2015 do 31.8.2016 a děti, které měly v minulém roce odloženou školní docházku.

K zápisu doneste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (případně jiný doklad o místě trvalého pobytu)!!!

Pokud vaše dítě onemocní a nubede se moci zápisu účastnit, dostaví se k zápisu v daném termínu pouze zákonný zástupce!

dodatečný zápis: 25. 4. a 26. 4. 2022 10:00 - 15:00 v ředitelně školy - hlavní budova Žitomířská 885 (případně po předchozí domluvě tel. 321622446)

rezervační systém k zápisu 

Pořadí v rezervačním systému nemá vliv na přijetí nebo nepřijetí žáka do naší školy!!! Rozhodující jsou kritéria pro přijetí (viz. níže).

ODKLADY:

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky budete potřebovat:

  1. vyplněnou Žádost o odklad (v termínu zápisu)
  2. vyplněný zápisní list
  3. doporučení školského poradenského zařízení (doložit nejpozději do  31. 5. 2022)
  4. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa (doložit nejpozději do  31. 5. 2022)

KRITÉRIA pro přijetí:

  1. Děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy: Český Brod, Liblice,  Štolmíř, Český Brod Zahrady
  2. Děti, které mají na škole staršího sourozence
  3. Ostatní děti do naplnění kapacity školy

O každé žádosti je veden spis pod evidenčním číslem. Účastník řízení má právo nahlížet do spisu. S tím je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu či jeho části.

Dokumenty k zápisu (zápisní list a žádosti lze vytiskout a přinést k zápisu již vyplněné):

zápis

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.