Termín zápisu do 1. ročníků naší školy:

4. 4. 2024 14:00 - 18:00

5. 4. 2024 14:00 - 16:00

budova nové školy - Bezručova 1100, Český Brod

Zápis je pro děti narozené od 1.9. 2017 do 31.8.2018 a děti, které měly v minulém roce odloženou školní docházku.

K zápisu doneste:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce (případně jiný doklad o místě trvalého pobytu)!!!
  • vytištěnou elektronickou přihlášku z rezervačního systému - zápisy online, ve které doplňte chybějící údaje a podpis zákonného zástupce

Pokud vaše dítě onemocní a nubude se moci zápisu účastnit, dostaví se k zápisu v daném termínu pouze zákonný zástupce!

Dodatečný zápis: 24. 4. 10:00 - 15:00 v ředitelně školy - hlavní budova Žitomířská 885 (případně po předchozí domluvě tel. 321622446).

rezervační systém bude spuštěn 8. 3. 2024

Pořadí v rezervačním systému nemá vliv na přijetí nebo nepřijetí žáka do naší školy!!! Rozhodující jsou kritéria pro přijetí (viz níže).

ODKLADY:

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky budete potřebovat:

  1. vyplněnou elektronickou přihlášku (v termínu zápisu)
  2. vyplněnou žádost o odklad
  3. doporučení školského poradenského zařízení (doložit nejpozději do  31. 5. 2024)
  4. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa (doložit nejpozději do  31. 5. 2024)

KRITÉRIA pro přijetí:

  1. Děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy: Český Brod, Liblice,  Štolmíř, Český Brod Zahrady
  2. Děti, které mají na škole staršího sourozence
  3. Ostatní děti do naplnění kapacity školy

O každé žádosti je veden spis pod evidenčním číslem. Účastník řízení má právo nahlížet do spisu. S tím je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu či jeho části.

Pro školní rok 2024/2025 otevíráme 3 třídy, kapacita tříd je 72 žáků. Žáci budou přijímáni na základě vyhlášených kriterií. V případě přihlášení většího počtu zájemců rozhodne o přijetí los.

zápis

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting